Presentació Model Territorial
Textos
Per una planificació viable (Ramon Folch)

La realidad territorial catalana en el contexto mediterráneo y europeo (John Celecia)

Plans sectorials: Pla d’Espais d’Interès Natural i Pla de Carreteres (Xavier Carceller, Jordi Prat)

Pla Territorial Metropolità (Francesc Carbonell, Manel Larrosa)

Disfuncions derivades de l'ocupació del sòl (Juan Echániz)

Fluxos de materials i energia (Salvador Rueda)

Conseqüències socials del model territorial (Enric Tello)
Debats
Descripció dels debats

a Introducció a la realitat territorial catalana

b Estructura de la política territorial

c Disfuncions i indicadors de sostenibilitat

d Elements per millorar el plantejament

Noticies
Jornades sobre Disfuncions ambientals del model territorial de Catalunya

Links
Ciutats sostenibles
Bones pràctiques
Desenvolupament sotenible